+Nguyên tắc thiết kế của kientrucla là mỗi công trình cần có sự kết hợp hiệu quả giữa các giải pháp kiến trúc, kết cấu và kỹ thuật.

Dịch vụ thiết kế kết cấu bao gồm:
- Xác định tiêu chuẩn hoạt động kết cấu và tính toán tải trọng
- Tính toán, thiết kế kết cấu hạ tầng, nền móng công trình
- Tính toán, thiết kế kết cấu thân công trình
- Thiết kế hệ thống kết cấu công trình cao tầng
- Phân tích hệ thống kết cấu và thiết kế kỹ thuật
- Khảo sát khối lượng, Dự toán và thuyết minh kỹ thuật